Wat ?

Sinds het schooljaar 2003- 2004 beschikt onze school over een ‘zorgcoördinator’. De taak van deze persoon is velerlei en spreidt zich over 3 niveaus : kind, leerkracht en school.

Wie ?

In onze school wordt deze taak uitgevoerd door Mieke Evenepoel

Activiteiten.

Een heleboel …

Opvolgen en bespreken van ‘zorgleerlingen’ : contacten met ouders, , externe begeleiders (logopedisten, kinesitherapeuten, revalidatiecentra,...)
Gerichte observaties tijdens het klasgebeuren.
Korte opvang van een klas (enkel in noodsituaties, bij afwezigheid van leerkracht).
Zorgliteratuur doornemen ; de ingewonnen info komt in een ‘zorgmap’ die door het hele team kan geraadpleegd worden.
Bundelen van materiaal i.v.m. remediëring en differentiatie voor de mediatheek ( werkdomein van de klastitularissen ).
Overleg met leerkrachten betreffende de aanpak van bepaalde leerlingen die extra aandacht vragen (zowel kinderen met beperkte als kinderen met méér mogelijkheden).
Volgen van vormingen rond het thema ‘zorg’, dit tijdens maar ook na de lestijd.
Informatie doorspelen aan de klastitularissen betreffende nieuwe werkvormen, nieuwe methodes, vormingen, …
Overleg met de collega’s van de andere scholen binnen de scholengemeenschap (maandelijks)
Organisatie van studiedagen op school, creamomenten, …
 Opstellen van de nieuwsbrieven
 Opvolgen en sturen van de werking met Bingel.be